Twee aspecten van pedagogisch vakmanschap

04/08/2015

Leerlingen zeggen vaak dat ze bij de ene leraar meer leren dan bij de andere. Dat verwijst niet alleen naar de didactische, maar ook naar de pedagogische kwaliteiten van leraren. Leerlingen geven aan dat juist de dagelijkse interactie met een leraar heel bepalend is voor hun zin en wil om te leren. Daarbij is het vak van docent veranderd. Doelen als actief en zelfstandig leren en een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming stellen nieuwe eisen aan docenten. Met name wordt van hen verwacht dat ze een meer begeleidende en coachende rol gaan innemen.

Leerlingen ervaren ruimte en zijn meer gemotiveerd om te leren als hun leraar weet af te stemmen op hun onderwijs- en begeleidingsbehoefte, individueel en als groep. Dan ervaren zij pedagogisch vakmanschap. Dat leidt  tot een hoger leerrendement.

Twee aspecten van pedagogisch vakmanschap zijn:

  1. – het scheppen van voorwaarden voor leerlingen om te kunnen leren                             
  2. – het vormende aspect

 

  1. voorwaarden scheppen                                                                                                             

– de persoon van de leraar en zijn vermogen tot reflectie op zijn handelen,                           
– het vermogen om verbinding te maken met individuele leerlingen                                       
– het vermogen om verbinding te maken met een groep leerlingen

  1. vorming van jongeren

– het stimuleren van participatie en democratisch burgerschap, van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De pedagogische opdracht van het onderwijs is de ontwikkeling van de leerling tot autonoom en verantwoordelijk deelnemer aan de samenleving. Goed burgerschap vooronderstelt zowel kennis van jezelf als  van de (pluriforme) samenleving (Nederland, Europa, de wereld), evenals betrokkenheid bij die samenleving. Dit vraagt van de school aandacht voor : autonomie (talentontwikkeling), sociale verantwoordelijkheid, dialoog, reflectie.

 

Omgaan met verschillen – beide pedagogische dimensies komen samen!

– pedagogische kwaliteit is voorwaarde                                                                       

– tegelijkertijd heeft deze kwaliteit een vormingsdoel: omgaan met diversiteit  waarbij iedereen zich onderling verbonden weet; erkende ongelijkheid à  iedereen is welkom en zichtbaar, helpt elkaar, ondersteunt en is bereid samen te werken. In deze visie wordt de gehele groep leerlingen en docenten als onderling verbonden beschouwd. Ze zijn er voor elkaar. Ze leren met,  van en over elkaar.

 

Vragen? Neem contact op!

 

Door: Otto de Loor