De didactische week: twaalf dagdelen & een trendverslag als afronding

Inhoud:
Wat is een didactische week?
In een didactische week wordt een groep van zes docenten gedurende een hele week van
het begin van de dag tot aan het eind van de dag door mij intensief begeleid. Een docent
bereidt samen met de trainer de les voor, voert vervolgens die les samen uit en bespreekt de
les na. Dit levert tips en feedback op die de docent de volgende les toepast en waar de
trainer dan weer bij is. De feedback wordt tevens ook schriftelijk weergegeven in de vorm
van een verslag. Op deze manier leert een docent hoe hij/zij kan leren omgaan met
verschillen in de klas, actieve leerlingen krijgt, klassenmanagement goed organiseert, etc.
Traject didactische week: voorafgaand aan de didactische week is er een
kennismakingsbijeenkomst tussen team en trainer. De trainer geeft dan een doorkijkje van
de week en maakt concrete afspraken met het team. Aan het einde van de didactische week
wordt er gezamenlijk afgesloten om leerervaringen met elkaar te delen. Tot slot ontvangt de
teamleider of schoolleider een rapport met bevindingen en aanbevelingen.
Resultaat. De didactische week biedt in onze aanpak een zeer intensieve manier van leren.
Het levert inzicht en nieuwe werkvormen op die passen bij de student van deze eeuw en bij
de betreffende docent. Tevens krijgen docenten de kans om onder begeleiding ‘het nieuwe
gedrag” meteen uit te proberen. Om het effect voor langere tijd te waarborgen krijgt de
leidinggevende aan het eind van de week de opdracht om dit nieuwe gedrag te
onderhouden. In ons rapport en/of in een nagesprek met de leidinggevenden doen we daar
ook aanbevelingen voor.

Niveau/doelgroep:
voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.
Opbouw samengevat: startmiddag met de zes betrokken docenten, vijf hele dagen
lesobservaties, afrondende middag, trendrapportage aan de schoolleiding.

Beoogd resultaat/doelstelling:
door een week intensief te reflecteren op de eigen
pedagogisch didactische strategieën en te oefenen met alternatieven een breder en, als het
om leren gaat, adequater repertoire op te bouwen.

Studiebelasting per docent:
15 klokuren

Investering:
€ 6950,- inclusief materiaal-, reis- en eventueel overnachttingskosten.
BTW is niet verschuldigd.